obrázek: mayta_remata.jpg; rozlišení: 336 × 419 px; velikost 35 kB; Mayta - SV Remata [SK] 2006
 
Jarmila Jurová, Absolonova 6, 678 01 Blansko
email: jarka@mayta.info, tel: +420 608 433 512